گروهاي سياسی

كجاست سرخی فريادهای بابك خرّم؟
كجاست كاوه‏ی آزاده‏ی زمانه‏ی ديگر؟

 سخنراني خميني در بهشت‌زهرا – ۱۲ بهمن ۱۳۵۷  

کتاب خیانت به امید,ابوالحسن بنی صدر

اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر

مليون ايران

گزارشگران بدون مرز اسماعيل نوری علا

شکوه ميرزادگی

دكتر محمد مصدق

محسن كديور

دكتر علي شريعتي

حزب مشروطه ايران

یادداشت های حمید آقایی

کانون نویسندگان ایران درتبعید

رسام نهضت ازادي ايران حزب دمکرات ايران فرح پهلوي رضا پهلوي

فدائيان خلق ايران

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد

دوم دام دات کام

عطالله مهاجرانی جمیله کدیور

علی صدارت

ابوالحسن بني صدر

حزب كمو نيست ايران

ديدگاه

حزب توده ايران

موحدين آزاديخواه ايران

مرز پرگهر

 شیرین عبادی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

راه توده

دگرباوران

سازمان عفو بين المللي

علي رضا نوري زاده

حزب سبزهاي ايران

بهرام مشيری

گزارشگران بدون مرز

  حقوق بشر 

خاوران

بدنبال خورشيد

حزب رنجبران ايران

ايران نبرد

امرداد

آواي زن

مرتضي مطهري

بهمن زاهدی

پرفسور فاطمي

دبش

 ابراهیم نبوی

موسسه گفتگوی اديان

شب نامه

سازمانهای جبهه ملی ایران-برونمرز

 مریم رجوی

شبکه سراسری همکاری زنان ايرانی

 سياوش اوستا

ميهن

مهرانگيز کار

  انجمن دفاع از حقوق زندانيان 

ايران تريبون

سازمان سوسیالیستهای ایران  عباس معروفی

همبستگی  فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

چريکهای فدايي خلق ايران

پويشگران

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب

مهندس عباس امیرانتظام

سازمانِ نگهبانانِ ایرانِ جاوید ومشروطه خواهان ایران

قاسم شعله سعدی

شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا 

 روشنایی

نهضت مقاومت ملی ايران

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد