دستگيری رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه مازندران

پيک ايران : رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه مازندران به اتهام فساد اخلاقی و مصرف مشروبات الکلی در شهرستان محمود آباد در يکی از ويلا های ساحلی اين شهر به همراه چند تن از دانشجويان دختر همان دانشگاه دستگير و هم اکنون در بازداشت بسر ميبرد . بنا به خبر دريافتی نامبرده قصد تجاوز به دانشجويان دختر را به همراه چند تن ديگر از دوستانش را داشته که در هنگام مستی کامل و خوشگذرانی با دختران توسط عوامل نيروی انتظامی دستگير شد .