در همين رابطه


انتقام شکست انگلیس در دادگاه بین المللی لاهه توسط آخوندهای انگلیسی رقم خورد: حذف 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران از تعطیلات رسمی کشور

خبرگزاري فارس:

تصويب افزايش تعطيلات عيد فطر به 3 روز در كميسيون فرهنگي مجلس

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس از تصويب افزايش تعطيلات عيد سعيد فطر به 3 روز در اين كميسيون خبر داد و گفت كه در اين جلسه مقرر شد 12 فروردين و 29 اسفند، غيرتعطيل اعلام شوند و در عوض تعطيلات عيد فطر افزايش يابد.

اويادآور شد: در ارتباط با تعطيلات عيد سعيد فطر نيز كميسيون فرهنگي مصوب كرد كه تعطيلات عيد سعيد فطر به 3 روز افزايش يابد و در عوض روزهاي 12 فروردين و 29 اسفند غيرتعطيل اعلام شود اما در طرح اوليه نمايندگان 15 خرداد و 29 اسفند را مطرح كرده بودند كه كميسيون با اين نظر موافقت نكرد و 12 فروردين را به جاي 15 خرداد پيشنهاد داد.

هدايت‌خواه در خاتمه گفت كه كليات و جزئيات اين طرح در جلسه امروز كميسيون به تصويب رسيد.


Copyright © 1999-2010 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد