کامکارها: موسم كل

تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی
تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی  لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی
نو بهار است و گل و سبزه و ما عمر عزیز می گذاریم به غفلت مگذار ای ساقی
موسم گل نبود توبه ی عشاق درست توبه یعنی چه؟ بیا باده بیار ای ساقی
شاهد و باغ و گل و مل همه خوبند ولی یار خوش خوشتر از این هر سه چهار ای ساقی
تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقیCopyright © 1999-2010 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد