در همين رابطه


چکاوک جان! رضا بی شتاب

با یادِ بیدارِ مهدی اخوان ثالث

چکاوک جان!
دلم را های های وُ ناله ات کُشت
مگر امید رفت وُ چامه گُم شد
چگورِ لولیِ از باده سرخوش
مگر افتاده اینک از هیاهو
سبو وُ ساغر وُ ساقی
هنوزم دست در دست
هنوزم رقص رقصانند وُ سرمست

چکاوک جان!
برای ما بخوان اینک
بخوان از ارغنون از این اوستا
حکایت تازه کن از مردِ مردستان
بخوان از شهسوارِ عرصه ی پیکار
بخوان از آذرخشِ رخش وُ رستم
که می خواند هنوز از روزگاران
هنوز از آن کهن بوم وُ بَر ی
که ش جانِ جان بود
بخوان از آن سخن آور سخن گستر
که لب تر کرد وُ با ما خواند یکسر
بخوان از ناجوانمردانه سرمای زمستان
بخوان از سنگ وُ دست وُ بند وُ زندان
بخوان از باغِ بی برگی
بگو پاییزِ غربت تلخ وُ سخت ست
بخوان از شهریارِ شهرِ شعر وُ شنگی وُ مزدُشت
بگو هان خانه مان آتش گرفته ست
و می سوزد به همراهش در وُ دشت

چکاوک جان!
غریوِ غولِ غوغاست
هنوزم خانه ی ما
تن اش پیچیده در شلاق وُ در شولای آتش
چاوک جان بخوان از تخته سنگ وُ رازِ زنجیر:
کسی رازِ مرا داند
که از این رو به آن رویم بگرداند
بگو ای قاصدک
از آخرِ شهنامه وُ از مرد وُ مرکب
امیدا!
به هنگامی که رویاروی مرگ اِستاده بودی
چه می دیدی؛ چه خواندی...

دو تا کفتر دو تا غمگین وُ گویان
نگاهِ خیره شان بر ره
به روی جاده ی نمناک
که بازآیی امیدا

چکاوک جان!
خدا را
بس کن از غم
به چاووشی دوباره چامه ای خوان از امیدا
که یادش زنده وُ در سینه جوشان
به سانِ جاودانی چشمه ساران
امید آزاده ای از زُمره رندان
کنارِ ما نشسته شاد وُ بیدار

2012-08-22
http://rezabishetab.blogfa.com
Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد