ريدم ,پیشکش به مسلمانان مقلد و مدافع رژیم قاتل و خونخوار اسلامی ایران

هادي خرسندي

با درود

ريدم
اماما ! من بر آن سیمای همچون عَنترت ریدم
بر آن ریش و سبیل و صورت بد منظرت ریدم

گرچه دورم با تاسف از حضور انورت لیکن،
من مخلص غیاباً بر حضور عَن وَرت ریدم
امامی، رهبری، اما بقدر خر نمیفهمی
به ریشت ، بر آن فهمِ هم از خر كمترت ریدم

به توضیح المسائل ، آن اراجیفی كه بنوشتی
به تالیفات بی ارج و بهای دیگرت ریدم

به تسبیح و عَبا و جامه ی تقوی كه پوشیدی
بر آن عمامه ی پیچیده بر دور سرت ریدم

شنیدم گفته ای مسجد بُوَد از بهر ما سنگر
به سرتاپای آن مسجد كه باشد سنگرت ریدم

ز حزب اللّهیان تشكیل نیرو دادی و لشكر
به نیرویت، به حزبت، بر تمام لشكرت ریدم
نه تنها بر خودت بل بر طرفــدارانت ای خائن
که بر فرق پسر، دختر، برادر، خواهرت ریدم

نداری چون پدر، من از پدر چیزی نمی گویم
ولی ای بی حیا رهبر به روح مادرت ریدم

عیال مهربانت وقت ریدن شد فراموشم
كنون (با عذرخواهی) بر دهان همسرت ریدم

تو ریدی بر تمــام مملکت منهم پی جبران
ز انگشتان پا بگرفته تا فرق سرت ریدم

تو آن جغدی که بال و پر ترا بخشید آن کوسه
روا باشــد اگـر گـویـم که بر بال و پرت ریدم

بُوَد گوش تو كر، فریاد ملت بی اثر، ای خر
کنون من ای خر مُظطَر، بر آن گوش كرت ریدم

اگر اسلام اهریمن برایت بوده است آیین
بر الله ت، به قرآنت، بر آن دین سراسر نکبتت ریدم


اگراینست ترا دین وَ گر اینست پِیغمبَر،
به آئینت، به دینت، بر سر پیغمبرت ریدم


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد