در همين رابطه


رودهای بهشتی

برای آگاهی نسل جوان:
بحث بهشت از دیدگاه اسلام
توضیح در احادیثی که از رودهای بهشتی در اسلام نقل می شود در بهشت چهار رود از شیر و عسل و شراب و آب وجود دارد که از منزل تمامی مومنین و از زیر کاخهای آنها عبور می کند و برخی از رودها نیز وجود دارند که در کنار آنها دختران بهشتی مانند گیاهان می رویند و مومن هر کدام از آنها را که خواست با خود می برد و به جای آن دختر دگیری در آنجا می روید و آن دختران در آنجا مشغول شنا و آواز خواندن هستند.

در جامع الاخبار با استناد از یکی از معصومین (ع) روایت شده روزی از رسول خدا در مورد عرض هر رود بهشتی سوال شد ایشان جواب دادند:عرض هر کدام از آنها پانصد سال راه است که از زیر فصرها منازل سراها و درختان بهشتی جاری می شوند و موج های آن آواز می خوانند مانند موج های دنیا(بحار جلد 8 ص 146 حدیث 71)

در جامع الخبار آمده با استناد از رسول خدا روایت شده است:پر آب ترین رود بهشتی نهر کوثر است.که هیچ چیز در ساحل آن نیست مگر زنان بهشتی و اولیایی خدا آنها را زیارت می کنند و هر که را دوست داشته باشند با خود می برند(بحار جلد 8 ص 146 حدیث 72)

امام صادق به ابوبصیر فرمود:در بهشت نهر آبی است که دو طرفش حوریه ها صف کشیده ند و هر گاه مومن به یکی از آنها مایل گردد او را برای خودش از جایگاهش بر می دارد پس خداوند در جای او حوریه دیگری می آفریند.(بحارالانوار ج 8 ص 120 ح 11)بیشتر نهر های بهشتی از نهر کوثر است که در کناره آن دختران نار پستان (مانند گیاه) می‌رویند. در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دخترانه سفید روی و سفید پوش نشسته‌اند و مشغول تغنی (آواز خواندن) هستند. (بحارالانوار،ج۸،ص۱۹۶)

نهرهای بهشت روی زمین بهشت جاری می شوند بی آنکه نهری حفر کرده باشند آن نهر ها از برف سفید تر و از عسل شیرینتر و از مسکه نرمترند گل نهر از مشک ناب و سنگریزه اش از مروارید و یاقوت است.آن نهر ها به هر جانب که دوست خدا اراده می نماید جاری می گردند. (سوره قمر آیه 54)


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد