در همين رابطه


حورالعین بهشتی

برای آگاهی نسل جوان:
بحث بهشت از دیدگاه اسلام
حوارالعین به زنان بهشتی گفته می شد که به مردان پاداش داده می شوند و در احادیث مختلف اشاره می شود که قد آنها 30 متر بوده و قد انسان ها نیز 30 متر خواهد بود و بدن آنها مانند شیشه بوده و آن طرف را مانند شیشه از پشت آن نشان می دهد و حکایت های مختلف از زنان بهشتی نقل می شود که از دهن آنها نور ساطع می شود و ...هریک ازآن حوریان، هفتاد حلّه پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حلّه معلوم است. از جماع با هر یک ازآن حوریان لذّت صد مرد را می یابد که هریک چهل سال خواهش مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان میسّر نشده باشد. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

پس آن مؤمن با قوّت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش کند و یک آغوش با او هفتاد سال طول می کشد. مؤمن متحیّر می باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او یا بر پشت او یا بر ساق او، بر هر اندام او که نگاه می کند از شدّت نور و صفا، روی خود را درآن مشاهده می نماید. پس دراین حال زن دیگری بر او مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبویتر از اوّلی است. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

حورالعین بس که شیشه ای و صاف و زلال است که وقتی آب می خورد و آب از گلویش پایین می رود از بیرون معلوم است.

بدن حورالعین ها از زیر 70 پرده لباس دیده می شود ؛ چنانچه اگر شما سکه پولی را در داخل حوض یا استخر صاف بیندازید دیده می شود.

" (برای پرهیزگاران)، دخترانی بسیار جوان و هم سنّ وسال و جامهایی لبریز و پیاپی(ازشراب طهور). " (سوره نبأ، آیه 33)

(بهشتیان) همسرانی از حورالعین (سیاه چشم وبسیارزیبا) دارند همچون مروارید درصدف پنهان. اینها پادشی است که در برابر اعمال که انجام می دادند. " (سوره واقعه آیه 22)

درحدیثی بدین مضمون آمده است که:" بهترین چیزهایی که مردم در دنیا وآخرت ازآنها لذّت می برند، لذت آمی//زش و بهره برداری از زنان می باشد." (کتاب وسائل، جلد14، ص 468)

واز رسول خدا (ص) مرویست که در بهشت نوری پدیدار شود بهشتیان گویند چه نوری است گویند این روشنائی دندان حوری است که برروی شوهرش خندیده است .

بدن حورالعین بس که شیشه ای و صاف و زلال است که وقتی آب می خورد و آب از گلویش پایین می رود از بیرون معلوم است.

بدن حورالعین ها از زیر 70 پرده لباس دیده می شود ؛ چنانچه اگر شما سکه پولی را در داخل حوض یا استخر صاف بیندازید دیده می شود.

" (برای پرهیزگاران)، دخترانی بسیار جوان و هم سنّ وسال و جامهایی لبریز و پیاپی(ازشراب طهور). " سوره نبأ، آیه 33)

(بهشتیان) همسرانی از حورالعین (سیاه چشم وبسیارزیبا) دارند همچون مروارید درصدف پنهان. اینها پادشی است که در برابر اعمال که انجام می دادند. " سوره واقعه آیه 22

درحدیثی بدین مضمون آمده است که:" بهترین چیزهایی که مردم در دنیا وآخرت ازآنها لذّت می برند، لذت آمی//زش و بهره برداری از زنان می باشد." (کتاب وسائل، جلد14، ص 468)

واز رسول خدا (ص) مرویست که در بهشت نوری پدیدار شود بهشتیان گویند چه نوری است گویند این روشنائی دندان حوری است که برروی شوهرش خندیده است .


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد