سخنان افشاگرانه نماینده زنجان :اول انقلاب آمار زندانیان ده هزار بوده امروز به ٢٢٠ هزار رسیده استسخنان افشاگرانه و تکان دهنده نماینده زنجان در مجلس :اول انقلاب آمار زندانیان ده هزار بوده امروز به 220 هزار رسیده است
اول انقلاب قرار بود زندانها را کم کنیم به جای اون مدرسه بسازیم


فریدون احمدی نماینده زنجان در مجلس گفت :اول انقلاب آمار زندانیان ده هزار بوده امروز به 220 هزار رسیده است

به جای ساخت و ساز و افزایش زندانها ناکارآمدی قوه قضاییه باید برطرف شود
مدارسی داریم که کودکان د رکپر و کانکس درس میخوانند ساختمان و زندان بسازید که چکار کنید

... زندانی بچه اش بیرون کفش نداره مدرسه نداره زندانی که میره داخل زندان برای زن و بچه اش باید فکر کرد

مگر ما این اندازه قوه قضاییه میخوایم ؟ مگه میخوایم هشتاد ملیون رو توی زندان ببریم

یک نفر نیست که از عملکرد قوه قضاییه راضی باشه

قوه قضاییه باید کوچک و کارآمد بشه و نباید اجازه بدهیم این دستگاه بزرگ شود
زندانها را باید کم کنیم اول انقلاب قرار بود زندانها را کم کنیم به جای اون مدرسه بسازیم

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد