بازداشت یک استاد دانشگاه به اتهام جاسوسی

دانشجو آنلاین: «امیر سلیمی یکی از استادان دانشگاه اهل مهاباد است که در روز چهارشنبه دهم اسفند 95 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده است.

وی استاد دانشگاه آزاد واحد مهاباد و مترجم در سفارت عربستان، می باشد.

این استاد دانشگاه در سمیناری در تهران بازداشت شده است.

وی هم اکنون از هر گونه حق ملاقات محروم است.

یکی از منابع نزدیک بە خانوادە این استاد دانشگاه اعلام کردە است کە نیروهای اطلاعاتی وی را بە اتهام” جاسوسی برای عربستان بازداشت کردەاند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد