در همين رابطه


مجتبی ذوالنور٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: لغو تحریم‌ها دروغ محض و رفع جنگ دروغ‌ شاخدار است

دیگربان
مجتبی ذوالنور٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته «ادعای رفع تحریم‎ها در پسابرجام دروغ محض و برداشتن سایه جنگ از کشور با برجام یک دروغ شاخ‌دار است.»

ذوالنور افزوده که «اگر این حرف رئیس جمهور از برداشته شدن تحریم‎ها این است که تحریم‎ها به کلی برداشته شده این دروغ محض است.»

وی اضافه کرده «آن بخشی از تحریم‎هایی که برداشته شده ما به ازای آن امتیازاتی که ایران در برجام داده نیست که اینجا نیز سر ما کلاه رفته است.»

ذوالنور درباره گفته‌ها مبنی براینکه برجام موجب برداشته شدن سایه جنگ از کشور شده هم چنین اظهارنظر کرده که «این گفته مسئولین نیز یک دروغ شاخ‎دار است.»

به گفته وی «برجام احتمال تهدید ما را بیشتر کرده و آنچه که قطعی است این است که برجام می‎تواند برای ما تهدیدافزا باشد نه تهدیدزدا.»

این نماینده مجلس اضافه کرده «این گونه اظهارات مسئولین درباره برجام نه تنها جنبه تبلیغاتی دارد بلکه فراتر از آن و برای فریب افکار عمومی است.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد