افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت در شرایط رکودی کشور

درآمدهای مالیاتی در حالی با ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به ۱۱ ماهه سال ۹۴ به رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که اقتصاد کشور در شرایط رکودی سنگین به سر می برد.

به گزارش تسنیم؛ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای دولتی در 11 ماهه سال 95، بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان شده است که این رقم نسبت به عملکرد 11 ماهه سال 94بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در مدت مذکور درآمد مالیاتی دولت بالغ بر 85 هزار میلیاد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 94 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این درحالی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور درگیر مساله رکود هستند و هنوز راه حل قابل توجهی برای خروج از رکود صنایع تولیدی اتخاذ نشده است.

گفتنی است، بر اساس این رقم نسبت به مصوب بودجه 95 هنوز با عقب ماندگی 10 هزار میلیارد تومانی رو به رو است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد