قطع برق در حین سخنرانی روحانی در قزوین

قطع برق موجب وقفه در سخنرانی روحانی در مجموعه صنعتی مپنا شد. برق سالن محل سخنرانی رئیس جمهوری هنوز وصل نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت کارگر بود، قطع برق سبب شد سخنرانی وی دچار وقفه شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد