فرار مالياتي ١٧٥ هزار ميليارد ريالي شهرداري تهران

http://pricenews.ir
فرار مالياتي 175 هزار ميليارد ريالي شهرداري تهران محمدباقر قاليباف شهردار تهران در اولين گفتگوي تبليغاتي انتخابات رياست جمهوري با اعلام دريافت ماليات دقيق از 96 درصد مردم توسط دولت، اقتصاد کشور را متعلق به 4 درصد بقيه دانست که مالياتي پرداخت نمي کنند در حالي که با همکاري شهرداري تهران سالانه حداقل 12500 ميليارد ريال فرار مالياتي توسط شرکتهاي زيرمجموعه وپيمانکاران شهرداري تهران رخ مي دهد و از اين محل تا کنون حداقل 175 هزار ميليارد ريال فرار مالياتي صورت گرفته است. البته قاليباف اشاره اي به اين 4 درصد نکرد چون عمدتا نهادهاي زير نظر رهبري و آستان قدس و همفکران قاليباف هستند.
همچنين قاليباف از اين نکته هم غافل شد که با توجه به توليد ناخالص داخلي کشور که در سال 94 حدود 1080 هزار ميليارد تومان درآمد ناخالص داخلي بوده و طبق عرف جهاني اگر ماليات قانوني بر مبناي 15 تا 32 عرف رايج ماليات در کشور هاي مختلف وصول مي شد دولت بايد 160 تا 350 هزار ميليارد تومان ماليات وصول مي کرد اما کل درامد مالياتي دولت در سال 94 حدود 85 هزار ميليارد تومان بوده که حاکي از کمترين درآمد مالياتي و فشار مالياتي در جهان است و دولت بايد به دليل عدم اخذ ماليات قانوني و کافي مورد مواخذه و باز خواست قرار گيرد نه به دليل فشار مالياتي.

اما نکته مهم اشاره نشده و مغفول در بيانات قاليباف، فرار مالياتي در شهرداري تهران، بدهي مالياتي انباشته ، بدهي 510 ميليارد توماني به تامين اجتماعي و مخفي سازي درآمدهاي تهاتري و همکار ي شهرداري هاي مناطق مختلف تهران در فرار مالياتي شرکتهاي زيرمجموعه و پيمانکاران شهرداري تهران است که سالانه حداقل 12500 ميليارد ريال فرار مالياتي دارند. بودجه سالانه شهرداري تهران حدود 180 هزار ميليارد ريال است که با بودجه غير نقدي و تهاتري به حدود 250 هزار ميليارد ريال بالغ مي شود.

بودجه غير نقدي وتهاتري، بخشي از درآمدهاي شهرداري تهران است که از طريق فروش عوارض، تراکم، هولوگرام و فروش مجوزهاي قانوني صورت مي گيرد که منابع و درآمدهاي آن به حساب شهرداري تهران واريز نمي شود بلکه با دور زدن قانون به حساب پيمانکاران و شرکتهاي زيرمجموعه يا طرف قراداد شهرداري تهران واريز مي شود که شهرداري از آنها خدمات، کالا و تجهيزات خريداري مي کند . در اين روش هر سه طرف شهردار ي تهران، خريدار و فروشنده با دور زدن قانون توسط شهرداري، مرتکب فرار مالياتي شده و رد حسابها و دريافتي هاي خود را گم مي کنند که اين روند با صدور هولوگرام توسط شرکتهاي طرف قرارداد شهرداري تهران از جمله ديدار، پايدار و شرکتهاي مشابه به دور زدن قانون و فرار مالياتي انجاميده است.

بر اين اساس با توجه به بودجه 250 هزار ميليارد ريالي سالانه شهرداري تهران که حدود 50 هزار ميليارد ريال صرف هزينه حقوق و دستمزد 65 هزار پرسنل شهرداري مي شود، بيش از 200 هزار ميليارد ريال در قالب قراردادهاي پيمانکاري در هر سال به شرکتها و پيمانکاران طرف قرارداد شهرداري تهران پرداخت مي شود. حداقل سود شرکتهاي پيمانکاري طبق ضرائب علي الراس مالياتي 25 درصد است در حالي که در واقع شرکتهاي پيمانکار طرف قرارداد شهرداري تهران حداقل 50 درصد از هر قرارداد سود دريافت مي کنند اما اگر همين ضريب سود معمول و قانوني را هم لحاظ کنيم، سود سالانه پيمانکاران طرف قرارداد شهرداري تهران 25 درصد معادل 50 هزار ميليارد ريال است که ماليات متعلقه و قانوني اين سود حداقل 12500 ميليارد ريال است که بايد به دولت پرداخت شود.

اين در حالي است که شهرداري تهران با عدم ايفاي نقش قانوني خود و قانون گريزي ، طبق توافق نانوشته با پيمانکاران شهرداري تهران، در سالهاي گذشته 3 درصد ماليات تکليفي را از حساب پيمانکاران کسر مي کرد اما به حساب سازمان امور مالياتي پرداخت نمي کرد و در مقابل شرکتهاي پيمانکاري طرف قرارداد شهرداري تهران، به دليل عدم پرداخت کسورات 3 درصدي به سازمان مالياتي، با هزينه سازي و خريد فاکتور، خود را زيان ده نشان داده و به کمک شهرداري تهران، به فرار مالياتي و قانون گرزي دست مي زدند و از طرف ديگر با اخذ مفاصا حساب و نامه هاي ادار يعدم بدهي مالياتي، بعدا کسورات 3 درصدي ماليات تکليفي خود را از شهرداري پس مي گرفتند.

بر اين اساس در مدت 13 سال حضور قاليباف در شهرداري تهران به قيمت جاري از قرار سالانه 12500 ميليارد ريال فرار مالياتي، جمعا بيش از 162 هزار ميليارد ريال فرار مالياتي صورت گرفته و اکنون قاليباف به جاي پاسخگويي، در اين مورد مدعي شده است. علاوه بر اين شهردار تهران بر اساس اطلاعات دريافتي از سازمان امور مالياتي کشور بيش از 9200 ميليارد ريال بابت ماليات عملکرد، ماليات حقوق، ماليات هاي تکليفي و ارزش افزوده به خزانه بيت المال بدهکار است که با قلدري و قانون گريزي، از پرداخت ان طفره مي رسد. فرار مالياتي4400 ميليارد ريالي املاک واگذار شده شهرداري تهران فرار مالياتي شهرداري تهران فقط منحصر به اين موارد نيست و در واگذاري املاک نجومي هم حداقل 4400 ميليارد ريال فرار مالياتي رخ داده است.

هرچند رانت و ارزان فروشي و تخفيف املاک واگذار شده شهرداري تهران به مديران شهرداري، برخي از اصولگرايان شوراي شهر تهران و برخي تعاونيها، توسط کارشناس ارشد سازمان بازرسي کل کشور حداقل ???? ميليارد تومان ذکر شده اما نگاهي ساده با قيمت املاک و مناطقي که املاک واگذار شده در آن قراردارند، حکايت از اين دارد که ارزش واقعي ارزان فروشي و رانت و تخفيف املاک واگذار شده حداقل ? برابر و بيش از ???? ميليارد تومان است.

بر اين اساس با توجه به اينکه تمامي افراد دريافت کننده اين املاک ساير حقوق و مزاياي خود را دريافت کرده اند و تخفيف و رانت املاک واگذاري ، علاوه بر خقوق پرداختي به انها پرداخت شده ، مشمول ماليات حقوق به نرخ ?? درصد مازاد حداقل حقوق ماده ?? قانون مالياتهاي مستقيم مي شوند که در اين صورت حداقل بايد ??? ميليارد تومان و از هر دريافت کننده املاک حداقل ?? درصد ارزش تخفيف و رانت واگذار شده کسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز گردد. به نظر مي رسد که سازمان امور مالياتي بايد سريعا وارد عمل شده و فارغ از درستي يا نادرستي تخفبف هاي اعمال شده در املاک واگذار شده، ماليات حقوق مربوطه را از دريافت کنندگان املاک مطالبه و با جرائم قانوني وصول و به خزانه واريز نمايد.

علاوه بر اين که مي توان ?? درصد تخفيفها و ارزان فروشهاي املاک واگذار شده را به عنوان ماليات حقوق از دريافت کنندگان کسر نمود، با توجه به واگذاري اين املاک در سالهاي ?? و ?? و ?? و با استناد به ماده ??? قانون مالياتهاي مستقيم، تخفيفها و ارزان فروشهاي املاک شهردار ي تهران به دريافت کنندگان مشمول ماليات به نرخ ?? درصد مي شود و سازمان امور مالياتي بايد با محاسبه دقيق طبق قانون مالياتهاي مستقيم،حدود هزار ميليارد تومان ماليات املاک واگذار شده را از دريافت کنندگان، مطالبه و دريافت نمايد.

به اين ترتيب با جمع 3 مورد بدهي فوق، شهرداري تهران بيش از 175 هزار ميليارد ريال فرار مالياتي و بدهي مالياتي به بيت المال دارد و شهردار تهران به جاي پرداخت اين بدهي و همکاري در وصول منابع قانوني دولت، اقتصاد کشور را متعلق به 4 درصد فراريان مالياتي مي داند که مالياتي پرداخت نمي کنند. البته پربيراه هم نمي گويد چرا که اقتصاد کشور در يد انحصار قاليباف و همفکرانش است که عمده هنرشان فرار مالياتي و طلبکار شدن از دولت و مردم است و اين وسط حتما گله و انتقاداز سازمان امور مالياتي بسيار بجاست که با اين فرار مالياتي برخوردي نداشته و فقط به رسانه اي کردن ان اکتفا نموده است.

اين در حالي است که تنها درامد پايدار شهرداري تهران که به دقت توسط دولت به شهرداري پرداخت مي شود، 3 درصد عوارض ارزش افزوده است که هر سه ماه طبق قانون، دولت از توليد کنندگان و اصناف وصول و به شهرداري تهران پرداخت مي کند و از اين محل در سال 95 حدود 50 هزار ميليارد ريال به شهرداري تهران پرداخت شده و شهرداري اين رقم را صرف پرداخت حقوق لشکر انتخاباتي استخدام شده در شهرداري تهران کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد