تفاوت انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ,برگرفته از کتاب « «وقت فراموشی نیست» شکوه میرزادگی

درست است که ما، در پی انقلاب مشروطیت، به آن آزادی و دموکراسی که خواسته اش بود نرسیدیم اما به آن بسیار نزدیک تر شدیم، حال آنکه در انقلاب اسلامی.....
****
... نگاه کنیم به جنبش مشروطه، در زمانه ای که انسان ايرانی در اعماق دوران سیاه قاجاریه زندگی می کرد، با تسلط انبوهی از خرافات و دیکتاتوری. مشروطه واکنشی به اين وضعيت بود و فرهنگی که جنبش مشروطیت را ساخت، از یک سو تاثیر گرفته از فرهنگ غربی بود که خود دست و رو شسته از دوران روشنگری بیرون آمده، انقلاب صنعتی را تجربه کرده، تکه های قابل استفاده و مفید فرهنگ باستانی خود را گرفته و به روز کرده، و بر اسب راهوار جدایی مذهب از حکومت، سوسیالیسم و دموکراسی نشسته، و به سوی مدینه های آرزویی انسان پیش می رفت.

و از سویی ديگر، نگاهی به گذشته ی های دور و فرهنگ ایرانی خودمان بود. اگر چه این نگاه گنگ و هیجان زده و سرسری بود اما هر دوی این نگاه ها، یعنی نگاه به غرب آن روز و به ایران دوران خودگردانی و سالاری ایرانی، با گونه گونی مذاهب و سنت ها و زبان هایش هم فرار از خرافات را با خود داشت و هم در افتادن با سازمان های مذهبی را؛ هم هوای آزادی و برابری را برای زنان می خواست و هم مدرن شدن و زمینی شدن قوانین اجتماعی اش را. .

درست چند دهه بعد از آن جنبش مشروطه خواه عدالت جویِ آزادی مدار، ما جنبش 57 را داریم؛ جنبشی که به زودی نام انقلاب اسلامی به خود گرفت. در این جنبش می بینیم که وزنه ی سنگین فرهنگی که پشتوانه ی آن است، فرهنگی سخت عقب افتاده است؛ فرهنگی که در برابر دست آوردهای عصر روشنگری می ايستد، آزادی زن را برنمی تابد، با دانش امروز بشری سر ناسازگاری دارد، قراردادهای امروز جهانی را نمی فهمد و درک نمی کند، با جدایی مذهب از حکومت نه تنها موافق نبست بلکه تکیه اش بر حکومت و فرهنگی تک مذهبی و قوانینی مذهبی است، و آنچنان مجذوب این تک مذهبی و تک فرهنگی است که از اولین روزهای پیروزی اش مجدانه دست به نابودی فرهنگ و تاریخ ایرانی ما می زند.

درست است که ما، در پی انقلاب مشروطیت، به آن آزادی و دموکراسی که خواسته اش بود نرسیدیم اما به آن بسیار نزدیک تر شدیم، حال آنکه در انقلاب اسلامی ما نه تنها به آزادی نزدیک نشدیم بلکه قرن ها به عقب تر از آنجا که بودیم فرو افتادیم.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد