صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه: ما احکام عرب جاهلی را که اسلام امضا کرده را اجرا میکنیم

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پذیرفت که به جای حقوق بشر مدرن، برساخته های اعراب جاهلی امضا شده برای صدر اسلام را اجرأ می کند. غرب گرایی بد و عرب گرایی جاهلی خوب است

صادق لاریجانی امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت:"ما در موضوع حقوق بشر با غرب دو سخن اصلی داریم. یکی بحث مبنایی است که به شناخت از انسان بازمی‌گردد. دولت‌های غربی حق ندارند فهم خود از انسان را که مبتنی بر نگاه لیبرال دموکراسی است به همه ملت‌ها، اقوام و ادیان با تنوع فرهنگی گوناگون تعمیم دهند و آن را تحمیل کنند.

این تلقی که نگاه فلاسفه لیبرال دموکرات باید مورد قبول همه دنیا باشد، زورگویی آشکار در عالم فکر است. ملل شرق خصوصاً مسلمانان دارای فرهنگ غنی هستند و دلیلی ندارد که تابع تلقی غرب از انسان باشند.نکته دوم مورد اختلاف با غرب در زمینه حقوق بشر مباحث عملی است.

آنها از سویی دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک را به مباحث نظری حقوق بشر مشغول می‌ کنند اما در عمل به همان حقوق بشر و کرامت انسانی مورد ادعای خود هم پایبند نیستند...متأسفانه برخی افراد و روزنامه نگاران که سر در آخور کشورهای سلطه دارند ادعا می‌ کنند که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی با حقوق بشر غربی مخالفند اما احکام عرب جاهلی را می‌ پذیرند.

این ادعاهای مضحک و عجیب در واقع حمله به احکام اسلام است. کدام فقیه اگر حکمی در زمان جاهلیت وجود داشته و توسط اسلام امضا نشده است را پذیرفته که ما بخواهیم به عنوان مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بپذیریم؟

دفاع ما از احکام امضایی و تأسیسی اسلام است و دلیل تبعیتمان از این احکام نیز اتصالی است که به حق تعالی دارد و فهم آن با مجتهدان و فقهاست".
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد