دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: به توصیه رهبری می‌توانیم ۱۰میلیون حافظ قرآن داشته باشیم

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

* دشمن به دنبال ورود به مراکز علمی ماست

* دشمن می‌خواهد جریان علمیِ ما را بدنام کند

* در بیش از ۵۰ رشته علوم انسانی بازنگری کردیم

* به توصیه رهبری می‌توانیم ۱۰میلیون حافظ قرآن داشته باشیم

* قبل از تصویب شورای توسعه قرآن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ موسسه قرآنی مردم‌نهاد در کشور وجود داشت. امروز بیش از ۵ هزار موسسه مردم‌نهاد در زمینه قرآن در کشور فعالیت می‌کنند. به توصیه رهبری می‌توانیم ۱۰میلیون حافظ داشته باشیم و مسیر آن نیز فراهم شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد