فساد چند هزار میلیاردی ۲ مدیر در اتاق اصناف

یک منبع آگاه در گفت وگو با افکار از احضاردومقام عالیرتبه در اتاق اصناف ایران و تودیع وثیقه چند صد میلیارد تومانی برای آزادی آنها بر سر پروژه «صندوق‌های فروشگاهی» خبر داد.

این منبع آگاه، رقم فساد ایجاد شده در پرونده «صندوق های فروشگاهی» را چند هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: پرونده فوق در مجتمع قضایی کارکنان دولت تشکیل شده و هنوز مشخص نیست چه کسی این وثیقه سنگین را تامین کرده است.

این منبع آگاه همچنین با بیان اینکه پرونده فوق از سوی نیروهای اطلاعات پیگیری میشود خاطرنشان کرد: شاکیان پرونده، سهامداران عمده شرکت کنتورسازی ایران هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد