بقایی: منشاء یوروهای مورد نظر آقای اژه ای کجاست؟

حمید بقایی در کانال خود نوشت:

آقای اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانه ها اعلام نموده که مبلغ 2 میلیون یورو در اختیار (بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری می داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود.

از آنجائیکه این مطلب صحت ندارد و اطلاعات غلط به ایشان داده اند، لذا جا دارد سخنگوی قوه قضائیه جهت تنویر افکار عمومی اطلاعات موضوع از جمله :
1- منشاء 2 میلیون یورو؟
2- به جای دیگری باید داده می شده کجا بوده؟
3- کجا باید ثبت می شده و نشده ؟
و سایر جزئیات را بدون ملاحظات اعلام و منتشر نمائید.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد