آتش سوزی بزرگ در جنوب تهران

- آتش سوزی گسترده در دو انبار در مجموع به وسعت 6 هزار متر مربع در خیابان فداییان اسلام همچنان ادامه داد.

- بیش از 150 آتش نشان مشغول اطفاء حریق هستند.

- تا این لحظه مصدوم و خسارات جانی نداشتیم.

- خسارات مالی بسیار زیاد است.

- سه آتش نشان در حادثه آتش سوزی 2 انبار کالا در جنوب تهران مصدوم شدند.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد