تجمع کارگران و کسبه صنعت کیف و کفش

حدود ۲۰۰ نفر از کارگران و کسبه صنف کیف و کفش استان تهران در اعتراض به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدکننده این محصولات مقابل وزارت کشور، تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران و کسبه صنف کیف و کفش استان تهران روز گذشته در اعتراض به بیکاری‌های گسترده در این صنعت و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدکننده این محصولات مقابل وزارت کشور، تجمع کردند.

جمعی از حاضران در این تجمع در این رابطه به ایلنا گفتند: شرایط نابرابری که برای کارگران ایرانی و غیرایرانی حاضر در بازار کیف و کفش وجود دارد، باعث شده کارفرمایان سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

این در حالی است که به گفته معترضان هم‌اکنون ۲ هزار کارگاه در سطح شهر تهران مشغول تولید محصولات کیف و کفش هستند که اگر این روند ادامه یابد، برای کارگران ایرانی به دلیل گرانتر تلقی شدن؛ شغلی باقی نخواهد ماند و این درحالی است که هزاران نفر از آنها در دو دهه اخیر به صورت حرفه‌ای در این بازار مشغول کار بوده‌اند.

آنها می‌گویند: غالب افرادی که در جستجوی معاش از مرزهای شرقی داخل کشور می‌شوند به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی مورد سوءاستفاده کارفرمایان سودجود قرار می‌گیرند.

پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز و محبوس شدن شبانه‌روزی و کار اجباری در محیط‌های نامناسبی که در عمل به کارگاه تولید کیف و کفش تبدیل شده‌اند، ازجمله مواردی است که شرکت‌کنندگان حاضر در اجتماع روز گذشته از آن به عنوان مصداق سوءاستفاده از کارگران غیرایرانی نام برده‌اند.

معترضان می‌گویند: فارغ از غیر انسانی بودن این موقعیت، شرایط به گونه‌ای است که اکنون شرایط بازار کار برای کارگران ایرانی دشوارتر شده است، زیرا قیمت تمام شده محصول تولید شده توسط کارگر خارجی تا یک سوم محصول ساخت دست کارگران ایرانی کاهش یافته است و در نتیجه توزیع‌کنندگان بزرگ نیز جذب تولیدات ارزانتر شده‌اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد