در همين رابطه


علی مطهری: تعیین معیارهای رجل سیاسی در حوزه اختیارات مجلس است

علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته "تعیین معیارهای رجل سیاسی در حوزه اختیارات مجلس است".

به گفته آقای مطهری "معیارهای رجل سیاسی را مجلس نیز می‌تواند تعیین کند و لزوما این موضوع محدود به اختیارات شورای نگهبان نیست و این می‌تواند جزء قانون باشد و در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس نیز می‌توان به این موضوع ورود کرد. بهتر این است که خود مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دهد و معیارهای مشخصی را تعیین کند تا شورای نگهبان نیز نتواند بدون ادله کافی افراد را رد صلاحیت کند".

رجل سیاسی بودن یکی از شروط قوانین ایران برای احراز پست ریاست جمهوری است. شورای نگهبان می گوید مدی است در حال تفسیر این اصطلاح است. تاکنون صلاحیت هیچ زنی در ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد