سعید لیلاز: احمدی‌نژاد آینده‌ای را بو می‌کشد که فروپاشی نزدیک است

سعید لیلاز (اقتصاددان) در دومین کنگره استانی حزب کارگزاران و سازندگی:

* اگر به فضای کشور نگاه کنید واقعا فضای نگران کننده‌ای را ابراز می کنند.

* همین دو هفته پیش کنفرانسی برگزار شد که بحران‌های عمیقی را مطرح کردند که باید به آن دقت رسیدگی شود.

* جالب است اسم‌هایی را درست می‌کنیم که مانند رستم خودمان می‌ترسیم دیروز می‌گفتیم چالش امروز می‌گوئیم ابر چالش، امروز اقتصاد ایران به سمت یونانیزه شدن می رود.

* سال ۸۴ هزار چالش داشتیم که بحران نبود اما امروز همان هزار چالش بحران شدند. به قدری این چالش‌ها زیاد است که شما یک تغییر پارادایم در مسئولان می‌بینید.

* همین که رئیس دولت قبل لباس مدافع نظام را از تن به در کرده و لباس اپوزیسیون را به تن کرده نشان می دهد آینده‌ای را بو می‌کشند که فروپاشی نزدیک است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد