رئیس دفتر خامنه ای: اگر انقلاب پیروز نمی شد معلوم نبود چه بر سر دختران ، پسران ، دانشگاه و مراکز تفریحی ما می آمد

رئیس دفتر خامنه ای گفت : آمریکا با جنایاتی که در جای جای عالم انجام داده ام الفساد جهان است و شعار مرگ برآمریکا هیچ گاه از ملت ایران جدا نمی شود.

به گزارش ایرنا، آخوند محمد محمدی گلپایگانی شامگاه جمعه در یادواره شهدای حرم ورامین گفت : اگر در 38 سال پیش این انقلاب پیروز نمی شد امروز از اسلام چیز جز نام آن باقی نمی ماند و معلوم نبود که چه بر سر دختران ، پسران ، دانشگاه و مراکز تفریحی ما می آمد.

وی بیان کرد: امروز همه افراد وظیفه دارند تا اتحاد، همدلی ، رفاقت و دوستی خود را حفظ کنند ، اگر سخن تفرقه آمیز از حلقوم هر فردی خارج شود ، آن فرد در اصل بلندگوی شیطان شده است ، بدترین درد و مرض برای ایران ، ایجاد اختلاف در نظام است .

وی تصریح کرد: امروز عامل وحدت جامعه ولی فقیه است ، همه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و اطاعت از ایشان را بر خود فرض بدانند تا انقلاب به سرمنزل مقصود خود برسد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد