سعید جلیلی: کاسبی کاسبان تحریم به پایان رسیده است

دیگربان

سعید جلیلی نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته «کسانی با تحریم هراسی مکمل حرکت دشمن بودند٬ این تحریم‌ها را موثر نشان دادند.»

جلیلی افزوده «تحریم‌ها را باید با قدرت بی اثر کرد نه با التماس! ملت ما هیچگاه التماس نکرده و با اقتدار ایستاد و تحریم‌ها را بی اثر کرد.»

وی اضافه کرده «کاسبان تحریم هراسی بدانند کسانی که در داخل هم‌پای دشمن٬ ملت را از تحریم‌ها می‌ترساندند» این کاسبی آنها به پایان خود رسیده است.

جلیلی گفته «با جرات می‌گویم اتکا به درون با مناسبات صحیح، پویا و فعال با بخش عمده جهان می‌توان با قدرت و توان بیشتر پیش رفت.»

وی اضافه کرده «دشمنان ما در خارج و پیاده نظام‌های آنها در داخل بدانند دوران ترساندن مردم از تحریم به پایان رسیده است.»Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد