محسن حیدری٬ عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولان به اقتصاد وابسته به غرب معتقد هستند

دیگربان

محسن حیدری٬ یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفته «اعتقاد مسؤولان به اقتصاد لیبرالی مانع تحقق اقتصاد مقاومتی» شده است.

آقای حیدری با اشاره به موانع تحقق «اقتصاد مقاومتی» افزوده «عامل عمده این موضوع بی‌اعتقادی مسئولان است، این‌ها به اقتصاد لیبرالی و اقتصاد وابسته به غرب معتقد هستند.»

به گفته وی این مسئولان «هرچند چنین چیزی را به صورت علنی به زبان جاری نمی‌کنند٬ اما در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی بی‌اعتقادی خود را نشان می‌دهند.»

حیدری همچنین افزوده که «شیطنت و فساد مالی و اخلاقی برخی از مدیران که اقتصاد مقاومتی را در راستای منافع شخصی و باندی خود تلقی» نمی‌کنند از دیگر موانع اجرای این طرح است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد