مصباح‌یزدی اطاعت از منتخب مردم را اطاعت از طاغوت خواند

خبرگزاری کار ایران:
آیت الله مصباح یزدی که این خبرگزاری از وی با عنوان "علامه" نیز یاد کرده در جمع فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است که هیچ روایتی در اسلام نیست که اطاعت از منتخب مردم را که با اکثریت آرای عمومی سرکار آمده، واجب شناخته باشد.

مصباح یزدی سپس افزوده است : اطاعت از چنین فردی - یعنی از منتخب مردم - تنها در صورتی واجب و ضروری است که وی از سوی ولی فقیه منصوب شده باشد. مصباح یزدی سپس از آیت الله خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی نقل کرده است که "اگر فردی به اتفاق آراء انتخاب شود ولی از سوی ولی فقیه نصب نشود، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است ."

آیت الله مصباح یزدی در پایان گفته است که مشروعیت بخش نظام اسلامی تنها ولی فقیه است و به همین خاطر تنها "اطاعت از ولی فقیه واجب است و اطاعت از هر مسئول دیگری نیز در شعاع اطاعت از ولی فقیه است و تا جایی که او امضا کرده و اجازه داده و رضایت دارد، اطاعت از دیگران واجب است وگرنه اطاعت از آنها اطاعت از طاغوت خواهد بود."

به کوتا کلام، به گمان آیت الله مصباح یزدی : نظام اسلامی یعنی اطاعت از فرد غیرمنتخبی به نام ولی فقیه است و در قیاس با قدرت مطلقۀ او آرای عمومی فاقد هرگونه منزلت و ارزشی است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد