مهدی خزعلی: وای براین مسلمانی

بنا‌ به گزارشها، خامنه ای امروز هنگام اقامه نماز میت بر سر جسد رفسنجانی عبارت "خدایا ما به جز خوبی از او نمی‌دانیم و تو به آن از ما آگاه‌ تری" را حذف کرد.

واکنش مهدی خزعلی:

رهبر حکومت نماز میت را نیز سانسور کرد. وای براین مسلمانی!

مهمترین فراز نماز میت که اساس و فلسفه نماز است شهادت مومنین بر خیر است و طلب غفران برای میت،....و رهبری این قسمت مهم از نماز را حذف فرمودند که محل تأمل است. شاید نگران غفران الهی برای هاشمی هستیم! نکند آمرزیده شود!...بزرگان در نماز میت برای علمای دین این جمله را نمی‌خوانند که "اگر او بدکار بود از او بگذر"، ولی رهبری در نماز بر هاشمی این جمله را با تاکید نه ضرب العفو خواندند!...امید که به شهادت جمعیت میلیونی مردم غفران الهی مشمول هاشمی شود و این درسی باشد برای جناح حاکم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد