غیبت روحانی در جلسه امروز هیئت دولت

جلسات هیئت دولت به طور معمول با حضور رئیس جمهوری و با ریاست وی برگزار می شود.

به گزارش خرداد؛ این رویه معمولی است که تنها در هنگامی که رئیس جمهوری در سفر خارج از کشور بوده و یا در مراسم خاصی حضور دارد، نقض شده و جلسه در غیاب رئیس جمهوری با حضور معاون اول برگزار می شود اما در جلسه امروز هیئت دولت صندلی رئیس جمهوری خالی بود و جلسه بدون آنکه رئیس جمهوری در مسافرت خارج از کشور و یا مراسمی ویژه باشد با ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.

هنوز مشخص نیست که علت غیبت رئیس جمهوری چه بوده و آیا این عدم حضور در کابینه ناشی از حضور رئیس جمهوری در یک جلسه خاص و ویژه بوده است؟


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد