پروانه سلحشوری نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس: وزیر کشور باید تغییر کند

بدون هرگونه تعارف و رودربایستی باید بگویم از جمله این وزرای ناکارآمدی که می‌توانم به او اشاره کنم، جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور است.

* ایشان در آخرین تجربه خود بسیار بد عمل کردند و حدود ۵ میلیون رای را به دلیل ضعف عملکرد وزارتخانه ایشان در برگزاری انتخابات از دست داده ایم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد