پرسشی از داعش

برگرفته از فيس بوک ناصر فرخ

داعش گفته میخواد به ایران حمله کنه!! عمو... مثلا چه غلطی میخوای تو ایران بکنی!؟

حکومت اسلامی تشکیل بدی؟

حجاب رو اجباری کنی؟

مشروب رو ممنوع کنی؟

با همه دنیا دشمنی کنی؟

آزادی بیان رو محدود کنی؟

گروگانگیری و عملیات خرابکارانه علیه غرب انجام بدی؟

روزه‌ خوارها رو شلاق بزنی؟

ریش و پشم رو مد کنی؟

صدای آزادی خواهان رو خفه کنی؟

به شرقی‌ها و غربی‌ها فحش بدی؟

اسم‌های عربی و اسلامی رو ترویج بدی؟

علیه فرهنگ ایران باستان نفرت ‌پراکنی کنی؟

ایران رو در جهان منزوی کنی؟

مخالف ها رو اعدام و ترور کنی؟

قوانین دینی و شرع رو حاکم کنی؟

موسیقی و کنسرت رو حروم کنی؟

همه جا جداسازی جنسیتی اعمال کنی؟

با رقص و شادی مخالفت کنی؟

گشت ارشاد راه بندازی؟

ثروت ملی رو چپاول کنی؟

آخه می خواهی چه غلطی بکنی،

حاجی،؟ما از تصدّق سر حکومت اسلامی همهء اینارو الآن چهل ساله که داریم...

برو بابا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد