رانت ٣ميلياردی دولت احمدی‌نژاد به تركيه در مسکن مهر

عباس آخوندی گفت: وزارت راه‌وشهرسازی به حقوق خریداران مسکن مهر توجه و از آنان حمایت می‌کند. به گفته وی، هزاران میلیارد تومان کار ارجاع‌شده، بدون یک مزایده بوده و ‌۱۳۹۱ که به ‌عنوان ‌سال اشتغال و تولید ملی نام‌گذاری شده، ساخت ٥٣‌ هزار واحد مسکن مهر، به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شد.

به گزارش روزنامه شرق، وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: مسئولان مربوطه باید جواب دهند که ساختمان‌‌سازی مسکن مهر چه پیچیدگی فناوری برای ایران داشته که ٥٣‌ هزار واحد مسکونی در پردیس و پرند را به یک شرکت خارجی واگذار کرده‌اند. آخوندی گفت: حجم کاری که به شرکت خارجی مزبور ارجاع داده‌اند، بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال (سه ‌هزار‌میلیارد تومان) بوده، چنانچه قیمت‌های وقت مورد توجه قرار گیرد، حدود سه میلیارد دلار کار در کنار پایتخت به یک شرکت خارجی ارجاع شده، در‌حالی‌‌که هیچ دلیل فناوری برای آن نداشته‌اند.

وزیر راه‌و‌شهرسازی خاطرنشان کرد: ١١٧‌ هزار واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی است؛ معنی آن این است که از مردم پول اخذ‌ شده و در محل مشخصی ساختمان‌سازی شده، اما در نقطه‌ای خانه ساخته‌اند که متقاضی ندارد. آیا این عملکرد خیانت در امانت نیست؟

آخوندی تصریح کرد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دولت قبل این موضوع را آشکار كرده و مشاهده می‌شود این طرح دارای تخلف و اتلاف منابع ملی است و ظاهری دارد، چگونه می‌توان آن را افتخارآمیز دانست؟ واقعیت این است که بازار مسکن را دچار سوداگری کرده‌اند که آرام‌کردن آن، یکی از کارهای اقتصادی مهم دولت یازدهم شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد