در همين رابطه


قالیباف: وقتی می‌گوییم ۵ میلیون شغل ایجاد می‌کنیم یعنی ۵ میلیون ازدواج هم انجام می‌شود

کانال آخرین خبر/ قالیباف:
* من اهل شعار دادن نیستم؛ امروز زمان نشان دادن کارنامه است
* یکی از مشکلات مضاعف ما در شهرداری این بود که دولت هم با ما همکاری نمی‌کرد
* قول شرف می‌دهم نگاه ما به ایرانی بودن و انسانیت است
* اگر می‌گویند در حوزه بانوان کار کرده‌اند کارنامه اش را نشان دهند
* وقتی می‌گوییم ۵ میلیون شغل ایجاد می‌کنیم یعنی ۵ میلیون ازدواج هم انجام می‌شود


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد