دوباره زمین در منطقه ۲۰ تهران

ریزش زمین در حاشیه‌ی تقاطع اتوبان‌های آزادگان و شهید رجایی – در منطقه‌ی ۲۰ تهران – حادثه آفرید و احتمال می‌رود که خسارت جانی داشته است.

به گزارش انصاف نیوز ، آتش نشانی به محل آمده و با سگ زنده یاب در حال جستجوست و احتمال می‌رود که جان دو نفر در خطر باشد.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد