در همين رابطه


محسن رضایی: دولتی انتخاب کنیم که مانند داعش باشد

براي نخستين بار يك مقام مسئول، به مردم پيشنهاد كرد با انتخاب دولت اسلامي- مقاومت [رئيسي]، تحريم ها را مثل داعش پس بزنند!

محسن رضایی در صفحه توئیتر خود نوشت: مذاکرات نتوانست همه تحریمها را بردارد.انفعال و ضعف، تحریمهای بیشتری را هم رقم خواهد زد.پس با انتخاب دولت مقاومت،تحریمها را مثل داعش پس بزنيم.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد