در همين رابطه


چرا مناظره‌های کارشناسی بین نمایندگان کاندیداها برگزار نشد؟

درحالی که قرار بود مناظره های کارشناسی بین نمایندگان کاندیداها برگزار شود ولی این امر محقق نشد.

بر اساس اخبار رسیده به اقتصاد آنلاین، صدا و سیما بعلت مخالفت آقایان رئیسی و قالیباف از برگزاری مناظره های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین کاندیداها اجتناب کرده است.

دو نامزد یاد شده هیچکدام نمایندگان خود برای مناظره کارشناسی را معرفی نکردند.

این در حالی است که روحانی، برای مناظره اقتصادی علی طیب نیا، برای مناظره سیاسی آقای جواد ظریف و برای مناظره فرهنگی آقای صالحی امیری را معرفی کرده بود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد