در همين رابطه


دادن یا ندادن...مسئله این است

مسعود بهنود به گفته خودش در بی بی سی ، از 1355 مشغول رای دادن است .

دادن یا ندادن ....مسئله این است . تنها نکته ای که باید لحاظ شود پیشینه تاریخی سیاسی جامعه ایران است. عیوب فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را میفهمم که این جامعه تاریخا با صندوق رای و پلورالیسم بیگانه است ولی جناب بهنود خودش را به کوری زده و اشاره نمیکند که چرا این جامعه بیمار است ؟ جامعه ای که حداقل از زمان مشروطه زیر فرهنگ و یوغ انواع استبداد دست و پا زده ،همان استبدادی که توسط عامل خارجی حمایت میشده، جامعه ای که سیستمهای حاکم سیاسی جز راه بند کارکرد دیگری برایش نداشته است...چگونه باید یاد بگیرد ؟ از همان زمان مشروطه ، رجل سیاسی ایرانی مثل بهنود سفره با نام ملکه انگلیس پهن میکردند....

مسعود بهنود درست میگوید که بالاخره باید از جایی مثل صندوق رای شروع کرد برای یاد گیری و مداوا....مسعود بهنود مدعی است که از همین حالا شروع کنیم . با یاد گیری موافقم ولی نه به این شکل . مثل این است که من به شدت گرسنه هستم و با کمال میل از منقار لاشخورها تغذیه کنم ، یهنود از 1355 عاشق لاشخوری بوده است ، برای امثال بهنود فرقی بین لاشخورهای عمامه دار یا تاجدار نیست ، یعنی وزن سیاسی و عملکرد سیستم سیاسی حاکم را دوست ندارد ببیند ، یک جانوری باشد تا او فقط بدهد ، همین فردا استالین زنده شود فرهنگ مسعود بهنود باز هم عاشقانه میدهد .

پلورالیسم هم یک فرهنگ است که ظرف مناسب خودش را میطلبد ، پلورالیسم اساسا در تضاد با فرهنگ دینی حوزه علمیه و کاخهای سلطنتی است ، پلورالیسم با فرهنگ لاشخوری امثال بهنود هم بیگانه است . این صحنه امروز به درد یادگیری نمیخورد . اینجا در حکومت اسلامی ایران صندوق انتخابات همان شعبده بازی سیاسی است و یاد میدهند چگونه شعور ملتی را یا نبینید و یا به بازی بگیرید ؟ چگونه اختلاس کنید ، چگونه کهریزک را برپا و بعد توجیه کنید .

جناب مسعود بهنود و امثالهم که کل سیستم ولایت فقیه برایتان مشروعییت دارد ، شرکت و رای شما فقط این شعبده بازی را جدی تر نشان میدهد . انتخاب بین بد و بدتر در حکومت اسلامی ایران برای من قابل فهم نیست . به جز حسینعلی منتظری که معترض بود ، بقیه حضرات بد یا بدتر در سیستم ولایت فقیه در دهه خونین 1360 با افتخار و به نام خدا مشغول جنایت بودند . انتخاب بین 2 سیستم بد و بدتر را میفهمم . انتخاب بین سیستم سلطنت و سیستم ولایت فقیه ، بین بورژوازی حاکم و اقتصاد دولتی ساقط شده ، بین کره شمالی و ولایت فقیه یکی بد است و یکی بدتر...

ولی بین قبیله خمرهای سرخپوش و قبیله خمرهای سیاه یا سبزپوش تفاوتی محتوایی وجود ندارد . بین ترامپ و اوباما تفاوتی نیست . چون تمامی اجزاء و افراد داخل سیستم با هر رنگی حافظ منافع کل سیستم باید باشند و از یک آبشخور تغذیه میکنند . تنها تفاوتی که در داخل سیستمها بین افراد وجود دارد نقشهای متفاوت است مثل نقش پلیس بد و نقش پلیس خوب....ولی هر دو پلیس هستند . رئیسی و روحانی یک تفکر هستند در 2 جرم که فقط رنگ عمامه هاشان فرق میکند . قالیباف به نفع رئیسی کنار رفت و آن یکی به نفع روحانی .... تشخیص این بازی کودکانه زیاد سخت نیست . منتها بهنود و امثالهم به خودشان قول داده اند تا آخر دنیا نفهم بمانند !

اینکه به چه دلیل در تاریخ انسان در مقاطعی جانورانی مثل هیتلر را انتخاب و ظهور میکند موضوعی سیاسی و اجتماعی و نیاز به آنالیز حرفه ای دارد.... هانا آرنت میگوید : ضعف کسانی که انتخاب بین بد و بدتررا در داخل یک سیستم به رسمییت میشناسند ، این است که فراموش کرده اند "بد و بدتر" هر دو مربوط به یک قبیله وحشی ها هستند ! تازه اگر رای دادن به رئیسی به عنوان گزینه بدتر باعث شود مملکت 50 سال دیگر به عقب برود من به رئیسی رای میدهم تا 50 سال به عقب برگردیم و همان دیکتاتوری سیاسی سلطنت را دوباره احیاء کنیم ....یعنی بین دیکتاتوری سیاسی سلطنت و فاسیسم مذهبی حاکم فعلی یکی بد است و دیگر بدتر....ولی بین روحانی و رئیسی بد و بدتر مفهومی ندارد .

infogeneve14@gmail.com
اسماعیل هوشیار

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد