در همين رابطه


محمدتقی مصباح یزدی در کنایه‌ای به حسن روحانی: خدا دوست ندارد مؤمن با کافر قرارداد ببندد

دیگربان
محمدتقی مصباح یزدی در کنایه‌ای به حسن روحانی گفته که «خدا دوست ندارد که مؤمن در برابر کافر خضوع کند و پنهانی با او قرار داد ببندد.»

آقای مصباح یزدی اظهار امیدواری کرده که «ان شاءالله مسئولان {به این مساله} توجه داشته و مبتلای به آفات نشوند.»

وی اضافه کرده «خداوند امتحان را از انسان می گیرد و با کسی تعارف و خویشاوندی ندارد، باید مراقب روزی بود که قدردانی نعمت‌های خدا صورت نگیرد و نعمت‌ها سلب شود.»

مصباح یزدی اضافه کرده «باید به شبهات پاسخ داده شود به ویژه در این زمان که دائما برخی سایت ها لجن پراکنی می کنند باید جوانان را حفظ کرد تا دچار آسیب نشوند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد