ترامپ از دست دادن با مرکل امتناع کرد
رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به درخواست صدر اعظم آلمان برای دست دادن توجه نکرد.

ترامپ به عکاسان گفت: لطفا عکس خوبی را به آلمان بفرستید. عکاسان سپس فریاد زدند دست بدهید. مرکل سریعا از ترامپ پرسید می خواهید دست بدهید؟ ترامپ هیچ پاسخی نداد.

هفته نامه در اشپیگل آلمان نوشت که فضای کلی این نشست مقداری سرد بود.

روزنامه بیلد آلمان در پایگاه اینترنتی خود نوشت: ترامپ نخواست با مرکل در دفتر کارش دست بدهد. ترامپ پیشتر در هنگام استقبال از مرکل با وی دست داده بود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد