در همين رابطه


مینو اصلانی٬ مسئول بسیج جامعه زنان: سازمان ملل می‌خواهد فقر را زنانه کند

دیگربان

مینو اصلانی٬ مسئول بسیج جامعه زنان با انتقاد از نمایش برخی فیلم‌ها در ایران گفته که این فیلم‌ها در راستای اهداف سازمان ملل مبنی بر «زنانه» کردن فقر در کشور ساخته می‌شود.

اصلانی گفته «الفاظ رکیکی در برخی از فیلم‌ها هست که انسان از اینکه با خانواده به تماشای چنین فیلمی می‌آید٬ پشیمان می‌شود.»

وی با انتقاد از ترویج برخی مسائل «غیر اخلاقی» در فیلم‌ها افزوده «بعضی از فیلم‌ها آنقدر سیاه است و حتی در آنها رنگ به کار برده نشده است.»

این مسئول بسیج زنان اضافه کرده «بعضی فیلم‌ها بعضا بسیار مرده هستند و حتی در بعضی از آنها به خاطر فقر٬ ارزش‌ها زیر پا گذاشته می‌شود٬ اما این طور نیست.»

به گفته اصلانی «سازمان ملل برنامه ای دارد که همه پیش می‌برند و اینکه فقر زنانه می‌شود.»

وی اضافه کرده «عمدتا در فیلم‌ها می بینیم که زن موجود بسیار ضعیف است که بعضا هم چادری است و این جای تاسف دارد.»

این مسئول بسیج زنان همچنین گفته این فیلم‌ها «تقلید سبک زندگی بسیار غلط و فحاشی و سیگار کشیدن و تحقیر زنان است.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد