جزئیات محکومیت به زندان ٧ اصلاح طلب

بنابر اعلام یک منبع موثق، ۷نفر از نیروهای ارشد اصلاح طلب که عمدتا از اعضای جبهه مشارکت و نیروهای موسوم به جبهه دوم خرداد و حزب اتحاد ملت هستند به حکم دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده اند.

این احکام که بطور همزمان صادر شده ،در حالیست که هیچ جرم مشخص و دقیق برای آنها اعلام نشده و صرفا ، عناوین تکراری مانند "تبلیغ علیه نظام" و "تشویش اذهان عمومی" در احکام آنها دیده میشود.

این احکام ظاهرا بدلیل مصاحبه ها و اظهار نظرها و سخنرانی های این افراد که عمدتا در زمان تبلیغات انتخابات، صورت گرفته می باشد.

لازم به ذکر است که رای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهیم کرد.

حجت کرمانی وکیل ۴ نفر از متهمین پرونده‌ ی هفت اصلاح طلب : رای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهیم کرد.
محمد نعیمی پور: ۲سال
علی شکوری راد : ۱سال
آذر منصوری: ۱سال
حسین کاشفی: ۱سال
حمید رضا جلایی پور: ۱سال
محمد رضا خاتمی: ۱سال
محسن صفایی فراهانی : ۱سال


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد