اطلاعات.نت
 

آهنگ قرمساق: آهنگی که حقیقت امروز جامعه ما را بیان مینماید ،آهنگی که به نسلهای بعدی نیز خواهد گفت چه ٔبر سرمان آمد از دست قرمساقان حکومت اسلامی


 

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست