زنگنه : صادرات گاز نیازمند افزایش تعاملات بین‌المللی و ارتباط با همسایگان است

وزیر نفت با اشاره به افزایش تولید گاز در دولت یازدهم اظهار داشت: خوشبختانه هم اینک به وضعیتی رسیده‌ایم که هم می‌توانیم برای مصارف داخلی گاز تولید کنیم و هم می‌توان مازاد و اضافه تولید داشته و آن را برای فروش صادر کنیم. البته این مساله نیازمند توسعه تعاملات بین المللی و افزایش ارتباط با همسایگان نیز است.

بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با ایلنا، درخصوص برنامه‌های وزارت نفت برای افزایش صادرات گاز گفت: برای افزایش تجارت گاز در مرحله اول باید بتوانیم گاز به اندازه کافی تولید کنیم.

وی افزود: زمانی که به اندازه نیاز و مصرف داخلی گاز نداریم و حتی مجبور به واردات هستیم، چگونه می‌توان گاز صادر کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد