در همين رابطه


جنایات ابراهیم یزدی از زبان خودش

مصاحبه با حاج ابراهيم يزدی كه در آن صراحتا اعدام هاى اوایل انقلاب را كارى درست میداند و تایید میکند: ...تیراندازهای ماهری از آمریکا و انگلیس استخدام خواهم کرد تا به جای ۱۲ گلوله، یک گلوله به سرشان بزنند....

آیا فقط پورمحمدی و ابراهیم رئیسی باید مورد شماتت قرار گیرند؟ این گفتگوی حاج ابراهیم یزدی یک لکه ننگ و غیرقابل بخشش برای فرقه نهضت آزادی است.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد