حمله جدید الجبیر وزیر امور خارجه سعودی به ایران

واحد مرکزی خبر :
وزیر امور خارجه سعودی ادعا کرد ایران از طریق حزب الله و حملات تروریستی امنیت منطقه را بر هم می زند.

عادل الجبیر گفت: اظهارات وزیر خارجه ایران درباره نزدیکی میان تهران و ریاض خنده آور است.

وی افزود: اگر ایران خواهان بهبود روابط با (عربستان) سعودی است باید از تروریسم و مداخله در امور کشورهای منطقه دست بکشد.

الجبیر در ادامه گفت: برخی از سران القاعده که در ایران به سر می برند دستور اجرای برخی حملات در سعودی را داده اند.

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی درباره بحران یمن گفت اگر سازمان ملل متحد اداره فرودگاه صنعا را بر عهده بگیرد امکان بازگشایی این فرودگاه وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان گفت: آماده ایم تا دو سال دیگر بحران با قطر را ادامه دهیم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد