هیئـت اجـرا ئیـه جـبهه ملـی ایــران: خشونت و بدرفتاری با زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم


هموطنان عزیز،
خبرهای منتشر شده در رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، حاکی از اعتصاب غذای عده زیادی از زندانیان سیاسی در زندان های اوین وگوهردشت وسایر زندان ها است. این فرزندان ایثارگر ملت ایران، در اعتراض به شرایط بد و ناهنجار زندان ها وبد رفتاری زندان بانان به آخرین حربه مبارزه یعنی نخوردن غذا ودست شستن از جان روی آورده اند.

هموطنان عزیز، هیچکس فراموش نکرده است که در روزهای انقلاب، همراه با درخواست استقلال، آزادی وعدالت، شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» فریاد غالب افراد ملت ایران بود که در تمام فضای کشور طنین افکن بود و به گوش می رسید ودر نخستین روز های پس از پیروزی انقلاب وعده داده می شد که زندان اوین به موزه جنایات رژیم پیشین تبدیل خواهد گردید. اما امروز با تاسف بسیار شاهد آنیم که در سیاه چال های همین زندان، هنوز بانوان گرانقدر، کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، پزشکان، حقوقدانان وسایر اقشار مردم در بندند و هم اکنون عده ای از آنان در اعتصاب غذا به سر می برند.

زندانی سیاسی انسان فداکاری است که نه برای منافع ومطامع شخصی که برای حفظ منافع ملی ودفاع از حقوق هموطنانش وبرای اعتلای میهنش در پشت میله های زندان قرار گرفته است. وبه درستی زندانی سیاسی اسیر وجدان بیدار وآگاه خویش است.

حاکمیت جمهوری اسلامی بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران هم از امضاء کنندگان آن بوده و بنا بر این بر اجرای آن التزام دارد وبر خلاف قانون اساسی خود که باید حد اقل به آن پای بند باشد، تعداد بی شماری از فرزندان این سرزمین را در سراسر کشور در زندان ها محبوس نموده است. کسانی که جز انتقاد از مشکلات کشور واعتراض به سوء سیاست ها وسوء مدیریت ها، هیچ جرمی مرتکب نشده اند.

جبهه ملی ایران، اعمال خشونت وبد رفتاری نسبت به زندانیان سیاسی را شدیدا محکوم می نماید و آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور را مصرا خواستار است واز مسئولین ذیربط میخواهد که به خواسته های قانونی وبرحق زندانیان اعتصاب غذا کننده گوش فرا دهند.

پانزدهم شهریور ماه 1396
تهـران – هیئـت اجـرا ئیـه جـبهه ملـی ایــران


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد