ژن خوب / پسر چمران معاون شرکت نوسازی عباس آباد وابسته به شهرداری تهران شد

محمدحسین چمران فرزند مهدی چمران متولد ۶۶ بدون تجربه مدیریتی از مهر 94 معاون شرکت نوسازی عباس آباد وابسته به شهرداری تهران شد. چمران مخالف اصلی تحقیق و تفحص پرونده املاک نجومی بود!Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد