دلار از مرز ٣ هزار و ٩٠٠ تومان گذشت

روند هفتگی نرخ دلار آزاد در هفته گذشته حاکی از آن است که در آخرین روز کاری هفته دلار با رقم ۳ هزار و ۹۰۴ تومان به بیشترین رقم خود رسیده است.

به گزارش میزان، روند هفتگی نرخ دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که نرخ در روز شنبه ۱۱ شهریورماه سال جاری با رقم ۳ هزار و ۸۸۲ تومان کار خود را آغاز و در روز پنج شنبه ۱۶ شهریورماه با رقم ۳ هزار و ۹۰۴ تومان به کار خود پایان داده است.

روند قیمتی دلار در هفته گذشته حاکی از آن است که نرخ دلار در آخرین روز کاری هفته با نرخ ۳ هزار و ۹۰۴ تومان به بیشترین رقم خود در هفته گذشته رسید و در روز دوشنبه با نرخ ۳ هزار و ۸۷۹ تومان کمترین رقم را در هفته گذشته تجربه کرده است.

نگاه کلی به نمودار هفتگی دلار حاکی از آن که دلار با یک شیب صعودی کار خود را آغاز کرد و در رو دوشنبه روال نزولی شد و پس از آن دوباره در مدار صعودی قرار گرفت و این روال تا آخرهفته ادامه پیدا کرده است.

لازم به ذکر است که روند قیمتی دلار از بیشترین نرخ تا کمترین نرخ، تفاوت قیمت ۲۵ تومانی داشته است.

گفتنی است میانگین نرخ دلار در هفته‌ای که گذشت با درنظرگرفتن ۶ روز کاری رقم ۳ هزار و ۸۸۸ تومان بوده که با بیشترین نرخ دلار در همان هفته ۱۶ تومان اختلاف قیمت دارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد