در همين رابطه


وقتی دکتر صادق زیبا کلام یک بسیجی را شست و پهن کرد

احمق می گه که امام رضا برای ایرانیها مقدس ترین جا است از خودش سوال نمی کنه ما چهل ساله شب روز با ملیاردها دلار شب و روز داریم روضه می خوانیم بدش دین مردم امتیازش همجاه یکی است احمق کجا محمدرضا شاه رژیمش ایدولوژی بود هم کورش بود هم مسلمان اسناد جدید ثابت کرده محمد رضا شاه خیال می کرد کمرش را امام رضا بسته این زیبا کلام باید جوابش بده می ترسه تو تلویزیون جمهوری اسلامی، زیباکلآم بدون ناسینالیسم هیچ دولت و ملتی بوجود نیامده مصدقم رضا شاه فروغی ،داور تیمور تاش اینها دولت مدرن پایه گذاری کرده چیزی که شما باید بگید
شونیسم است نه ناسینالیسم ؤناسیون یعنی ملت و دولت مدرن دورن جدید ۰Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد