در همين رابطه


نوحه خوانی مردم در جهرم علیه تکیه زدگان به کرسی دین ,مداحی و عزاداری علیه خامنه ای

به این میگویند به ته دیگ خوردن کفگیر سوء استفاده دین فروشان از اعتماد مردم برای تکیه زدن به کرسی دین برای غارت و جنایت و کشتار!

نوحه خوانی در جهرم ! و ممنوعیت کار برای نوحه خوان حقیقت گو !
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد